Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání je jinou formou plnění povinného předškolního vzdělávání.

Podmínkou individuálního vzdělávání v mateřské škole je absolvování zápisu do mateřské školy a následné přijetí.

Tato možnost je vhodná pro rodiče dítěte, které v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v rejstříku škol (např. dětské skupiny).

Pokud se rodič rozhodne pro individuální (domácí) vzdělávání, postupuje podle §34 odst. 2 školského zákona. V mateřské škole, kde je dítě zapsáno, podá Oznámení o Individuálním vzdělávání. Toto je nutné učinit do 31. května 2023 (tři měsíce před zahájením školního roku). Formulář oznámení bude brzy ke stažení na našem webu, do té doby kontaktujte ředitelku školy.

V případě realizace individuálního vzdělávání dítěte ředitelka školy:

  • doporučí vzdělávací oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání);
  • stanoví termíny (listopad – prosinec) a náhradní termíny, kdy se musí rodič dostavit s dítětem do MŠ k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých oblastí;
  • na základě pedagogické diagnostiky škola stanoví další postup vzdělávání, případně může doporučit návštěvu školského poradenského zařízení pro ověření školní zralosti či připravenosti.

Ukončení individuálního vzdělávání je možné, pokud se rodič nedostaví v řádném ani náhradním termínu (po domluvě s vedením mateřské školy)  k ověření očekávaných výstupů (§34b odst.4 školského zákona). Následně není možné v individuálním vzdělávání pokračovat. Dítě musí nastoupit do mateřské školy.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce s výjimkou kompenzačních pomůcek pro děti s SVP a výdajů na činnost MŠ, která dítě přijala. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Termíny ověřování pro školní rok 2023-2024:

MŠ Třanovského  – připravuje se

MŠ Gogolova – připravuje se